Posiadasz przestarzałą wersję przeglądarki, niektóre elementy mogą być błędnie wyświetlane. Zalecamy korzystanie z najnowszych wersji Google Chrome lub Firefox x
Panorama Portu w Sztynorcie z lotu ptaka. Panorama Portu w Sztynorcie z lotu ptaka.

Regulamin Konkursu Wróćmy na jeziora.

Regulamin Konkursu

Wróćmy nad jeziora

na Facebooku i Instagramie

 1. Postanowienia ogólne

Organizatorem Konkursu jest Warmińsko-Mazurska Regionalna Organizacja Turystyczna (dalej: Organizator)

Obsługę administracyjno-techniczną Konkursu zapewnia Panda Marketing na zlecenie Warmińsko-Mazurskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej.

Celem Konkursu jest promocja walorów turystycznych województwa warmińsko-mazurskiego.

Konkurs polega na opublikowaniu postu w postaci fotografii, filmu albo ich kompozycji przedstawiających atrakcje turystyczne województwa warmińsko-mazurskiego (dalej: Praca Konkursowa) na własnym profilu społecznościowym Facebook oraz udostępnieniu materiału foto i video z oznaczeniem @mazury.travel i #wrocmynajeziora na własnym profilu społecznościowym na portalu Instagram .

Niniejszy Regulamin (dalej: Regulamin) jest wiążący dla Organizatora i Uczestników, określa zasady i warunki uczestnictwa w konkursie pod nazwą Wróćmy na jeziora oraz prawa i obowiązki Organizatora i Uczestników.

Konkurs jest organizowany przy użyciu platformy portalu społecznościowego Facebook i Instagram. Konkurs nie jest przeprowadzany ani w żaden sposób sponsorowany, przez operatora portalu społecznościowego Facebook lub Instagram.

Konkurs ma charakter otwarty, a udział w Konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.

Konkurs trwa od 21.06.2021r. do 11.07.2021r. (dalej: Okres Trwania Konkursu)

 1. Uczestnik konkursu

Uczestnikiem może zostać każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która ukończyła 18 rok życia oraz posiada miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (dalej: Uczestnik).

Uczestnik musi posiadać aktywne i osobiste konto w serwisie społecznościowym Instagram działające pod internetowym adresem elektronicznym instagram.com (dalej: „Konto Instagram”) lub aktywne i osobiste konto użytkownika w serwisie społecznościowym Facebook, działającym pod internetowym adresem elektronicznym www.facebook.com (dalej: „Konto Facebook”), które nie może być kontem fikcyjnym ani używanym przez inne osoby.

W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Warmińsko – Mazurskiej Organizacji Turystycznej oraz Samorządu Województwa Warmińsko – Mazurskiego, biorący bezpośredni udział w jego przygotowaniu i prowadzeniu oraz członkowie ich rodzin, a także osoby wchodzące w skład Komisji Konkursowej oraz członkowie ich rodzin.

 1. Zasady konkursu

Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest akceptacja treści Regulaminu poprzez przesłanie na konto mazury.travel na portalu społecznościowym Facebook  lub Instagram  wiadomości o treści: „Biorę udział w konkursie. Zapoznałem/am się z Regulaminem i akceptuję jego postanowienia”.

Konkurs polega na opublikowaniu, w Okresie Trwania Konkursu, przez Uczestnika Koncie Facebook pod postem konkursowym komentarza w postaci fotografii, filmu lub ich kompozycji przedstawiających wspomnienie z wakacji na terenie województwa warmińsko-mazurskiego lub udostępnieniu materiału foto i video z oznaczeniem @mazury.travel i #wrocmynajeziora na własnym profilu społecznościowym na portalu Instagram . (dalej: Praca Konkursowa).

– opisem wspomnienia ;

– informacją na temat miejsca jej wykonania;

– opisem własnych emocji z nią związanych.

Uczestnik może zgłosić do Konkursu tylko jedną pracę, niezależnie od rodzaju Konta, z którego korzysta. W przypadku zgłoszenia większej ilości prac, decyduje pierwsze zgłoszenie.

Praca Konkursowa, która będzie zawierała treści powszechnie uznane za obraźliwe, wulgarne, nawołujące do nienawiści lub nietolerancji na jakimkolwiek tle, erotyczne, propagujące przemoc; nawiązujące w negatywny sposób do płci, wieku, niepełnosprawności, rasy, narodowości, przekonań politycznych, pochodzenia etnicznego, wyznania, orientacji seksualnej, religii, organizacji o charakterze religijnym; treści niezgodne z prawem; godzące w powszechnie uznane wartości chronione prawem lub która będzie naruszać prawa osób trzecich, w tym w szczególności godność, cześć, dobre imię, wizerunek; naruszać dobre obyczaje; zasady etyki lub która nie będzie spełniać innych warunków opisanych w niniejszym Regulaminie zostanie zdyskwalifikowana.

Konkurs składa się z jednego etapu.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne problemy techniczne, niezależne od Organizatora a mające wpływ na wykonanie czynności warunkujących uczestnictwo w Konkursie.

 1. Kryteria oceny Prac Konkursowych i Komisja Konkursowa

Prace Konkursowe zostaną ocenione przez Komisję Konkursową powołaną przez Organizatora (dalej: Komisja) według następujących kryteriów:

a)oryginalność,

b)ilość polubień pracy pod postem konkursowym.

W skład Komisji wchodzą osoby wyznaczone przez organizatora .

Z prac Komisji zostanie sporządzony protokół, który będzie zawierał m.in.:

– listę laureatów;

– rodzaje przyznanych nagród.

Organizator zastrzega prawo do zmiany składu osobowego Komisji w uzasadnionych Zmiana nie powoduje obowiązku zmiany Regulaminu.

Komisja przyznaje Laureatom następujące nagrody:

 1. a) Jedną nagrodę za I  miejsce spośród Uczestników korzystających  z Konta Facebook;
 2. b) Jedną nagrody za I miejsce spośród Uczestników korzystających  z Konta Instagram;
 3. c) Jedno wyróżnienie spośród uczestników konkursu korzystających z Konta Facebookm
 4. d) Jedno wyróżnienie spośród Uczestników Konkursu korzystających z Konta Instagram.

Decyzje Komisji dotyczące Konkursu mają charakter ostateczny i nie przysługuje od nich odwołanie.

Lista Laureatów zawierająca nazwy Kont Facebook lub Kont Instagram autorów wraz z publikacją Prac Konkursowych, zostanie opublikowana na koncie fb Mazury Travel terminie nie później niż 21 dni roboczych od daty zakończenia Konkursu.

W ramach Konkursu zostaną przyznane nagrody rzeczowe:

za I miejsce spośród Uczestników korzystających  z Konta Facebook zestaw: gadżety Warmii i Mazur + Voucher o wartości 200 zł na wizytę we wskazanej przez organizatora restauracji

za I miejsce spośród Uczestników korzystających z Konta Instagram zestaw: gadżety Warmii i Mazur + Voucher o wartości 200 zł na wizytę we wskazanej przez organizatora restauracji

za wyróżnienie spośród Uczestników korzystających z Konta Facebook zestaw: gadżety Warmii i Mazur

za wyróżnienie spośród Uczestników korzystających z Konta Instagram zestaw: gadżety Warmii i Mazur

Nagrody nie podlegają wymianie na ekwiwalent pieniężny, ani wymianie na inne nagrody.

Łączna wartość rzeczowa nagród nie przekracza kwoty 760 zł.

Organizator zastrzega możliwość nie przyznania nagród, o których mowa w ust. 9 ani nie wybrania wszystkich Laureatów, o których mowa w ust. 6. Komisja może zdyskwalifikować Uczestnika, a także skrócić lub przedłużyć Okres Trwania Konkursu lub zmienić rodzaj nagrody rzeczowej bez podania przyczyny.

Uczestnictwa w Konkursie, praw i obowiązków z nim związanych, w tym także prawa do żądania wydania Nagrody, nie można przenosić na inne osoby i podmioty.

 1. Zasady przyznawania nagród

Laureat zostanie poinformowany o przyznanej nagrodzie za pośrednictwem Konta Facebook albo Konta Instagram.

Warunkiem przyznania nagrody jest przekazanie Organizatorowi w terminie 7 dni od informacji o przyznaniu nagrody następujących danych osobowych: imię i nazwisko i aktualnego adresu korespondencyjnego do przekazania nagrody. Podanie powyższych danych osobowych jest dobrowolne, jednakże jest warunkiem koniecznym do przyznania nagrody.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie Laureata, a w szczególności braku odbioru przez niego nagrody, niepodania bądź podania błędnych danych, zmiany danych, o której nie został poinformowany Organizator, niezachowania terminu, o którym mowa w ust 2. W takim przypadku Organizator odmówi przekazania nagrody, a Laureatowi nie przysługuje roszczenie o jej przekazanie.

Nagroda może zostać przekazana Laureatowi również osobiście w siedzibie Organizatora po uprzednim uzgodnieniu terminu pomiędzy Laureatem i przedstawicielem Organizatora. Odbiór w siedzibie nie zwalnia z obowiązku podania danych, o których mowa w ust. 2 i w terminie w nim określonym.

 1. Klauzula informacyjna w zakresie przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe Uczestnika i Laureata przekazane przez niego w ramach Konkursu przetwarzane będą przez Organizatora w sposób zgodny z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych (UE) 2016/679.

Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator, czyli Warmińsko-Mazurska Regionalna Organizacja Turystyczna z siedzibą, ul. Staromiejska 1, 10-017 Olsztyn.

Dane osobowe, w tym imię i nazwisko oraz adres Laureata, któremu zostanie przekazana nagroda, nazwa Konta Facebook albo Konta Instagram, będą przetwarzane w celu uczestnictwa w Konkursie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, czyli dobrowolnie wyrażonej zgody Uczestnika.

Uczestnik poprzez akceptację niniejszego Regulaminu, potwierdzoną stosowną informacją przesłaną do Organizatora, o której mowa w §5 ust. 2 wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora w celach związanych z przeprowadzeniem i ogłoszeniem wyników Konkursu, przyznaniem i wręczeniem nagród w tym na przetwarzanie danych poprzez publikację wyników konkursu wraz z imieniem i nazwiskiem, nazwą Konta Facebook lub Konta Instagram w mediach społecznościowych mazury.travel oraz na stronie www.warmia.mazury.pl w zakładce Turystyka i promocja.

Zgoda Uczestnika na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolna, jednak jest ona niezbędna do udziału w Konkursie.

Uczestnikowi przysługuje prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie jednak wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Dane Uczestnika, w tym Laureata będą przetwarzane przez okres 25 lat wynikający z jednolitego rzeczowego wykazu akt stanowiącego załącznik nr 4 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych oraz Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 października 2015 roku w sprawie klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji, przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych i brakowania dokumentacji niearchiwalnej.

Dane Laureatów publikowane w mediach społecznościowych mazury.travel oraz na stronie www.wmrot.org widnieć będą przez okres 30 dni roboczych od daty ich opublikowania, po czym zostaną usunięte lub zanonimizowane

Uczestnik, w tym Laureat ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania, aktualizacji, modyfikacji lub sprostowania. W celu realizacji uprawnień w zakresie swoich danych osobowych Uczestnik, w tym Laureat powinien skontaktować się z Organizatorem.

O wszelkich zmianach danych osobowych Uczestnik, w tym Laureat zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Organizatora.

Uczestnikowi, w tym Laureatowi w odniesieniu do przetwarzanych danych osobowych przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych, ul Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 1. Postanowienia końcowe

Opublikowanie Pracy Konkursowej oraz przesłanie Organizatorowi informacji, o których mowa w § 3 ust. 1, § 5 ust. 2 jest równoznaczne z akceptacją treści Regulaminu oraz z udzieleniem Organizatorowi zgody na wielokrotne, nieodpłatne publikowanie i przetwarzanie danych osobowych oraz wykorzystanie wizerunku Laureata w materiałach informacyjnych Organizatora oraz z przekazaniem zgody na publiczne udostępnianie Pracy Konkursowej na stronie internetowej Organizatora wmrot.org, w mediach społecznościowych na koncie mazury.travel oraz innych publikacjach.

Jeżeli Uczestnik udostępni w Pracy Konkursowej wizerunek innych osób, oświadcza tym samym, że posiada zgodę na wykorzystanie ich wizerunku w celach konkursowych, mając również na uwadze, że wizerunek stanowi dane osobowe.

W przypadku wystąpienia przez jakąkolwiek osobę trzecią w stosunku do Organizatora z roszczeniami z tytułu naruszenia jej praw autorskich osobistych lub majątkowych, Uczestnik, w tym Laureat: podejmie wszelkie działania zmierzające do przejęcia pełnej odpowiedzialności z tytułu ewentualnych roszczeń oraz do zminimalizowania szkody Organizatora jak i osób trzecich; w przypadku skierowania sprawy o naruszenie praw autorskich, w związku z korzystaniem przez Organizatora z Pracy Konkursowej, na drogę postępowania sądowego, przystąpi niezwłocznie do sprawy po stronie Organizatora, zwolni Organizatora z wszelkich roszczeń, zaspokoi wszelkie uznane lub prawomocnie zasądzone roszczenia powoda wraz z kosztami związanymi z udziałem Organizatora w postępowaniu sądowym lub negocjacji ugodowych oraz ewentualnym postępowaniu egzekucyjnym, w tym koszty obsługi prawnej Organizatora; poniesie wszelkie koszty związane z pokryciem roszczeń majątkowych i niemajątkowych związanych z naruszeniem praw osób trzecich, w tym praw autorskich majątkowych oraz osobistych osoby lub osób zgłaszających roszczenia.

Organizator zastrzega sobie prawo do opublikowania Pracy Konkursowej w całości lub we fragmentach w wydawnictwach reklamowych, okolicznościowych, materiałach prasowych, Internecie lub w inny sposób.

Regulamin konkursu, informacje na temat Konkursu oraz wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej Organizatora wmrot.org oraz koncie mazury.travel na Facebooku oraz Instagramie.

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Konkursu bez podania przyczyn, a także przerwania, zawieszenia lub zmiany terminu jego przeprowadzenia.

Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu. Ostateczna interpretacja niniejszego Regulaminu należy wyłącznie do Organizatora.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmian treści niniejszego Regulaminu w każdym czasie bez podania przyczyny.

Zmiany treści Regulaminu, w tym zmiany terminów zostaną opublikowane na stronie Organizatora wmrot.org oraz w mediach społecznościowych Facebook i Instagram na koncie mazury.travel.

Wszelkie informacje o Konkursie można uzyskać pod numerem telefonu 508 337 564 ,

W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz inne powszechnie obowiązujące akty prawa.

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z chwilą jego ogłoszenia.

Nadchodzące wydarzenia

sob. 13 kwi 2024
sob. 13 kwi 2024
sob. 13 kwi 2024
+
Zgłoś problem
Wybacz ale w tak niskiej rozdzielczości nie jesteśmy w stanie pokazać piękna Warmi i Mazur